Raportul de activitate al Solidarity Fund PL in Moldova – 2017

119

Activitățile Reprezentanței în anul 2017 s-au axat pe susținerea dezvoltării locale și a democrației locale în Moldova prin două direcții tematice:
(i) dezvoltarea rurală și
(ii) dezvoltarea urbană.

Obiectivele asumate au fost implementate prin:
Consolidarea capacităților liderilor locali (administrația locală, organizațiile neguvernamentale) în activități în beneficiul comunității: ateliere de lucru, traininguri, sprijinul proceselor de lucru la nivel local, vizite de studiu, consultări, asistență în elaborarea strategiilor de dezvoltare;
Crearea parteneriatelor (atât locale, cât și internaționale), precum și schimbul de experiență privind dezvoltarea locală, democrația locală:
vizite de studiu, discuții, dar și implementarea schimbărilor sistemice la nivel local (printre care și Programul LEADER);
Sprijinul comunităților locale prin finanțarea proiectelor mici de dezvoltare, implementate de către administrația locală, organizații non-guvernamentale și antreprenori locali;
Cooperarea cu instituțiile administrației publice la nivel central și local pentru implementarea soluțiilor sistemice pentru dezvoltarea locală în Moldova.

Partenerii-cheie ai Reprezentanței în 2017 au fost următoarele instituții: Ambasada Poloniei la Chișinău; Ministerul Dezvoltării din Republica Polonă; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova; Centrul Programului LEADER și de Consultanță în Agricultură (Lituania); organizația cehă People in Need; Consiliul de Externe al Slovaciei; PNUD – Moldova; USAID – Moldova; și organizațiile din Moldova – EcoContact, Ecospectr și Moștenitorii.

I. Susținerea administrației publice din Republica Moldova
În cadrul acestei activități, Reprezentanța a continuat colaborarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova (din septembrie 2017 – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) pentru elaborarea reglementărilor naționale privind implementarea abordării LEADER/Dezvoltarea locală Ghidată de Comunitate (LEADER/CLLD) și a mecanismelor de revitalizare urbană. De asemenea, la lucrările Comisiei pentru Implementarea Programului LEADER în Moldova a participat și grupul de experți al Ministerului Dezvoltării din Republica Polonia.

II. Dezvoltarea rurală:
Una dintre cele mai importante direcții ale activităților Centrului în contextul dezvoltării rurale au fost proiectele care vizează implementarea unei abordări sistemice pentru dezvoltarea rurală bazată pe abordarea LEADER. În 2017, în acest domeniu au fost implementate următoarele proiecte:

a) LEADER – SARD
Proiectul „Implementarea abordării europene LEADER/CLLD în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia din Republica Moldova” este implementat de către Centru în cadrul programului SARD (Support for Agriculture and Rural Development), gestionat de PNUD – Moldova și finanțat din fonduri ale Uniunii Europene. Scopul principal al proiectului este de a dezvolta zonele rurale din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia (sudul Republicii Moldova) prin sprijinirea procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și sprijinirea noilor GAL-uri în primul an de activitate. Acțiunea are un caracter de pilotare, în timpul implementării acesteia fiind creată metodologia de implementare a abordării LEADER, pe care Centrul încearcă să o multiplice în cadrul altor activități în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova.
În 2017, în cadrul proiectului au fost realizate activități precum:

 un atelier de instruire de 3 zile, pentru formatori, care a dus la crearea unei echipe locale SARD de 7 persoane, pentru implementarea abordării LEADER, ale cărei activități sunt coordonate de către Centru;
 facilitarea procesului de creare a 8 GAL-uri în Găgăuzia și Taraclia, precum și în localitățile învecinate, alcătuite din 250 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale, instituțiilor locale etc., oferirea sprijinului în definirea misiunii și viziunii lor, direcțiilor principale de dezvoltare și
depunerea cererilor pentru asistență, printre altele, și în cadrul programului SARD;
 organizarea unei vizite de studiu pentru reprezentanții GAL-urilor și a membrilor echipei locale de implementare a programului LEADER în Italia;
 participarea membrilor echipei SARD la implementarea abordării LEADER în cadrul mai multor conferințe privind dezvoltarea locală, în cadrul cărora au împărtășit experiențele lor, inclusiv Conferința Regională în Cahul (decembrie 2017), Forumul Economic în Ungheni (noiembrie 2017), reuniunea Parlamentului European Rural din Olanda (octombrie 2017).

b) LEADER – GB
Proiectul cu titlul „Consolidarea societății civile și dezvoltarea democrației locale în zonele rurale ale Moldovei” se desfășoară în parteneriat cu reprezentanța organizației cehe „People in Need” în Moldova și este finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău. Obiectivul principal este dezvoltarea zonelor rurale prin sprijinirea procesului de creare a 2 Grupuri de Acțiune Locală în raionul Anenii Noi (5 localități) și raionul Strășeni (4 localități). Centrul este responsabil pentru raionul Anenii Noi și coordonarea procesului din punct de vedere al conceptului și conținutului. 
În 2017 a fost inițiat procesul de creare al GAL-urilor în raionul Anenii Noi (mobilizarea potențialilor membri ai Grupurilor de Acțiune Locală, identificarea resurselor și a potențialelor direcții de dezvoltare) și crearea a două strategii locale de acțiune.
În luna decembrie 2017 a avut loc ceremonia de semnare a două scrisori de intenție de către patru localități rurale din raionul Strășeni și cinci comunități rurale din raionul Anenii Noi cu intenția de a crea un Grup de Acțiune Locală.

c) LEADER – LT și GAL „Lunca Prutului de Jos”
Proiectul cu titlul „Transferul experienței lituaniene în domeniul dezvoltării locale în regiunile Republicii Moldova” este realizat în parteneriat cu Centrul Programului LEADER din Lituania și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei. Este un element de susținere al Centrului în procesul de creare al Grupului de Acțiune Locală ”Lunca Prutului de Jos” în raionul Cahul. În cadrul proiectului au fost implementate activități care vizează mobilizarea potențialilor membri ai Grupurilor de Acțiune Locală, identificarea resurselor locale și a posibilelor direcții de dezvoltare, demararea lucrărilor privind elaborarea Strategiei  Locale de Dezvoltare și formalizarea GAL-urilor. De asemenea, a fost desfășurat un concurs local de micro-proiecte, în cadrul căruia au fost cofinanțare 8 micro-proiecte (de ex. achiziționarea materialelor didactice pentru rezervația naturală locală și lecții despre mediul înconjurător pentru elevii școlilor locale; lista proiectelor cu o scurtă descriere este atașată la raport – a se vedea Anexa nr. 17). În octombrie 2017, a fost organizată o vizită de studiu de 5 zile în Lituania pentru 8 membri/reprezentanți ai GAL-ului ”Lunca Prutului de Jos”, pentru realizarea unui schimb de experiență privind implementarea abordării LEADER.

d) Ediția rurală a Fondului Granturilor Mici
Scopul principal al celei de-a 3-a ediție a Fondului a fost de a sprijini proiectele de dezvoltare locală implementate de către autoritățile publice locale în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale la nivel local, pentru dezvoltarea zonelor rurale pe două direcții tematice: dezvoltarea democrației locale și modernizarea serviciilor pentru comunitățile locale și dezvoltarea economică locală. 
La selectarea proiectelor, depuse la Centru într-un număr de 50, au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, organizații neguvernamentale și experți independenți. Cofinanțarea a fost acordată la șase proiecte, fiecare implementat de un consorțiu format din cel puțin trei localități rurale. Valoarea totală a finanțării a constituit 400 000 PLZ. În luna mai a avut loc o instruire pentru parteneri, care a coincis cu ceremonia de semnare a contractelor, în cadrul căreia a participat ambasadorul Republicii Polonia la Chișinău.
Proiectele au fost implementate în perioada iunie-decembrie 2017 în 18 localități rurale din Republica Moldova. În cadrul acestora au fost renovate sau revitalizate 10 locuri / clădiri publice (stație de pompieri, caăa culturii, muzeu local, piață rurală și centru sportiv rural), au fost organizate 10 evenimente deschise (festivaluri, picnicuri, întâlniri, dezbateri) și a fost achiziționat echipament pentru 10 instituții de utilitate publică (întreprinderi municipale locale, muzee, case de cultură).

e) Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare durabilă comunitară (A2S)
Proiectul „Acces pentru succes” este realizat în colaborare cu organizațiile locale: EcoContact, Ecospectr și Moștenitorii. A2S este cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei (20%) și EuropeAid (80%). Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea, la nivelul comunității locale, a 42 de localități situate pe ambele maluri ale Nistrului, în baza metodei ABCD (eng. Asset Based Community Development).
În cadrul proiectului sunt planificate ateliere de lucru pentru liderii locali (reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai grupurilor informale de cetățeni), un ciclu de vizite de studiu în Polonia, cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală.
Printre principalele activități în cadrul proiectului în anul 2017 putem enumera:
 demararea lucrărilor de elaborare a metodologiei proiectului, inclusiv a formalităților legate de implementarea proiectului în regiunea Transnistria;
 lansarea site-ului (https://a2s.vox.md/);
 inițierea unui apel în două etape pentru participanții la proiect (din totalul de 118 de cereri au fost selectate 42 de localități, 21 de pe fiecare mal al r. Nistru);
 organizarea forumului inaugural pentru proiect (noiembrie 2017), la care au participat peste 120 de reprezentanți ai orașelor participante la proiect și donatori care sprijină dezvoltarea locală și regională;
 organizarea primului ciclu de ateliere pe baza conceptului de dezvoltare locală bazată pe resurse.

III. Dezvoltarea urbană

a) Revitalizarea urbană – cooperarea cu Ministerul Dezvoltării al Poloniei
În 2017, Centrul a participat activ în sprijinul implementării proiectului Ministerului Dezvoltării al Poloniei, finanțat în cadrul programului de asistența al Poloniei, pentru crearea mecanismelor de dezvoltare urbană în Republica Moldova, în special, a unui sistem de revitalizare urbană.
Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. În 2017 au fost efectuate activități de inițiere ce țin de obiectivele de dezvoltare ale sistemului de revitalizare în Moldova, alegerea a 15 municipii și orașe-pilot, care au fost implicate în activitățile proiectului și demararea ciclurilor de instruire. Implicarea Centrului constă în: sprijinul organizatoric și coordonarea cooperării cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și cu partenerii la nivel local; suportul organizațional pentru activitățile din Moldova (instruiri, misiuni ale experților, conferințe etc.); coordonarea activității echipei locale de implementare a abordării de revitalizare în orașele selectate și participante în cadrul proiectului; cofinanțarea proiectelor-pilot de revitalizare urbană. 
Printre principalele activități în anul 2017 sunt:
 instruirea reprezentanților municipiilor și orașelor din Moldova – beneficiarii ediției urbane a Fondului Granturilor Mici 2017 privind experiențele poloneze în domeniul revitalizării (aprilie);
 asistență în organizarea conferinței de inaugurare a proiectului Ministerului Dezvoltării Poloniei (iulie);
 sprijin în organizarea a trei misiuni ale experților, în urma cărora au fost elaborate ”Ipotezele sistemului de revitalizare în Republica Moldova”;
 asistență în organizarea a 2 ateliere de trei zile fiecare, care reprezintă o introducere în revitalizare pentru reprezentanții a 14 orașe și a agențiilor de dezvoltare regională și a MADRM (octombrie – noiembrie 2017);
 sprijin în organizarea unei vizite de studiu în Polonia pentru participanții din Republica Moldova, privind experiența poloneză în domeniul revitalizării urbane (decembrie 2017).
Toate activitățile au fost finanțate direct din resursele Ministerului Dezvoltării al Poloniei.

b) Ediția urbană a Fondului Granturilor Mici
Din cauza fondurilor limitate, pentru participare la ediția urbană a Fondului Granturilor Mici, au fost invitate doar orașele cu statut de municipiu. Scopul principal al ediției a fost de a sprijini proiectele de dezvoltare urbană, implementate de autoritățile publice locale pe baza conceptului de revitalizare. Fondul a fost împărțit în trei direcții tematice: revitalizarea socio-culturală, revitalizarea economică, revitalizarea spațiilor publice.
Au fost cofinanțate 4 proiecte cu o sumă totală de 200 000 PLZ. Proiectele au fost implementate în perioada iunie – decembrie 2017. În cadrul proiectelor au fost renovate sau revitalizate trei spații publice (un centru comunitar, o piață și un teren sportiv), au fost organizate o serie de evenimente publice (festivaluri, picnicuri, întâlniri, dezbateri) și consultări sociale, precum și a fost achiziționat echipament pentru un centru de tineret.

IV. Alte activități ale Centrului
Pe lângă activitățile sale principale, Centrul a realizat următoarele activități:
 sprijin în organizarea a 12 ateliere pentru tineret, în cadrul proiectului „Cum să schimbăm lumea?”; întâlnirile au fost axate pe problemele legate de globalizare, educație civică, educație la nivel mondial; 
 organizarea, în colaborare cu Asociația Culturală Echo Pyzdr, a unei vizite de 5 zile, pentru reprezentanții autorităților publice
locale și a activiștilor neguvernamentali din Kalisz, Polonia în Republica
Moldova; în cadrul vizitei reprezentanții autorităților locale au vizitat localitățile partenere și au discutat despre potențialele inițiative comune, inclusiv cu organizațiile poloneze din regiunea Transnistria;
 organizarea a 5 ateliere de lucru, a câte o zi fiecare, pentru reprezentanții comunităților locale în domeniul elaborării proiectelor în Bender (2 ateliere de lucru), Nisporeni, Telița și Vișniovca.

Raportul narativ 2017 integral poate fi accesat AICI.
Raportul financiar 2017 poate fi accesat AICI.